Rekonstruktion

Rekonstruktion er det, der i gamle dage blev kaldt betalingsstandsning. Her forsøges en levedygtig, men økonomisk trængt virksomhed, rekonstrueret, så det igen bliver muligt at drive virksomheden. Lykkes det ikke, erklæres virksomheden konkurs, og eventuelle aktiver overdrages til kreditorerne. Læs med her og bliv klogere på rekonstruktion.

Med en rekonstruktion kan virksomheden komme på fode igen

Løber en virksomhed ind i så alvorlige økonomiske problemer, at den er i fare for at måtte lukke, er en rekonstruktion dens eneste mulighed for at komme på fode igen. Her genforhandles virksomhedens aftaler med deres samarbejdspartnere og kreditorer. Formålet med forhandlingerne er, at virksomheden kan fortsætte og med tiden atter blive solvent. Virksomheden kan også forsøges overdraget til andre som et led i rekonstruktionen.

Derfor er det vigtigt, at virksomhedens ledelse vælger at forsøge en rekonstruktion, inden økonomien er kommet i så store vanskeligheder, at virksomheden er tvunget til at gå konkurs. Eller at virksomhedens gode rygte og muligheder for troværdig samhandel med deres samarbejdspartnere i fremtiden, sættes over styr.

Med eller uden skifterettens indblanding

En rekonstruktion kan enten foretages udenom eller via skifteretten. Forskellen er, at den såkaldte udenretlige rekonstruktion – altså den som ikke går gennem skifteretten – ikke offentliggøres i Statstidende og ikke er reguleret af konkurslovens regler.

Det kan give ro fra offentligheden, mens der arbejdes på at redde virksomheden. Formålet er dog stadig det samme: Enten at indgå en akkordordning med kreditorerne, overdrage hele eller dele af virksomheden eller en kombination af disse to muligheder.

Lykkes den udenretlige rekonstruktion ikke, kan der efterfølgende forsøges rekonstruktion via skifteretten efter konkurslovens regler.

Hvordan indgives en begæring om rekonstruktion i skifteretten?

En rekonstruktion via skifteretten foregår almindeligvis ved, at virksomhedens ledelse eller en fordringshaver i virksomheden indgiver en begæring om rekonstruktion af virksomheden til skifteretten i den retskreds, hvor virksomheden har hjemme.

Begæringen skal indeholde virksomhedens forretningsnavn, adresse, eventuelle andre forretningsadresser, CVR-nummer og branche. Er virksomheden personligt ejet, er det virksomhedens ejer personligt, der begæres under rekonstruktion. I så fald skal begæringen også indeholde dennes fulde navn, CPR-nummer og adresse.

Endelig skal begæringen også indeholde forslag til rekonstruktør og tillidsmand, samt deres skriftlige samtykke og habilitetserklæring, samt være underskrevet af indgiveren.

BEMÆRK: Ved indgivelsen af begæring om rekonstruktion uden virksomhedens samtykke, skal den som indgiver begæringen stille en sikkerhed på pt. 40.000 kroner (2019) til omkostningerne ved en eventuelt efterfølgende konkursbehandling. Hæftelsen begrænser sig til det deponerede beløb.

Virksomhedens muligheder for at acceptere en rekonstruktion

Indgiver virksomhedens ledelse selv begæring om rekonstruktion, skal denne indledes straks, hvis alle formalia er i orden. Det besluttes ved et møde i skifteretten.

Er det en fordringshaver i virksomheden, som indgiver begæringen, og er virksomhedens ledelse medunderskriver af denne, gælder samme regler. Men giver virksomhedens ledelse ikke på forhånd sit samtykke til rekonstruktionen, indkaldes virksomheden til et retsmøde på samme måde, som hvis det havde været en konkursbegæring.

Samtykker ledelsen ikke senest på retsmødet, kan retten tage rekonstruktionsbegæringen til følge mod ledelsens vilje og overgive virksomhedens ledelse til rekonstruktøren. Er virksomheden personligt ejet, og samtykker ejeren ikke, konverteres rekonstruktionsbegæringen til en konkursbegæring, der herefter behandles af skifteretten.

Virksomhedens muligheder for at komme gennem en rekonstruktion

Virksomhedens vej gennem en rekonstruktion kan følge flere retninger. Typisk vælges en akkordordning med de samarbejdspartnere, leverandører, bankforbindelser og myndigheder, som har fordringer til gode i virksomheden. Akkordordningen betyder oftest en afdragsordning, samt tit også eftergivelse af en vis del af gælden fra de forskellige fordringshavere.

Man kan også vælge at sælge virksomhedens eventuelle varelager til enten kreditorer eller konkurrenter. Eller udskille de sunde dele af virksomheden som et datterselskab, der så kan sælges fra. Betalingen herfor anvendes efterfølgende som betaling til kreditorerne.

Endelig kan den sunde del af virksomheden skilles ud i et søsterselskab, der efterfølgende drives videre af virksomhedens nuværende leder- og ejerkreds. I forbindelse med overdragelsen af aktiverne, vurderes disse, så det sikres, de overgår til søsterselskabet til markedspris. Købesummen for aktiverne bruges så til at afdrage på gælden til kreditorerne i det oprindelige selskab.

En rekonstruktion kan enten lykkes eller sende virksomheden i konkurs

En vellykket rekonstruktion gennem skifteretten kræver et tæt samarbejde mellem de berørte parter og en stor velvilje fra disse. For i modsætning til betalingsstandsningen, som var forløberen for rekonstruktion, kan en rekonstruktion ikke tilbagekaldes eller standses.

Så kan der ikke indgås tilfredsstillende aftaler for alle parter, er det eneste andet udkomme af rekonstruktionen, at virksomheden går konkurs. Derved tages virksomheden under konkursbehandling med deraf følgende tvangsopløsning og opgørelse og frasalg af alle virksomhedens aktiver.

Der er altså ingen vej tilbage, så snart begæringen om rekonstruktion er indgivet. Enten finder virksomheden en aftale med sine kreditorer eller går konkurs.

Hvordan forløber rekonstruktionen?

Når rekonstruktionen er vedtaget ved skifteretten, sendes rekonstruktøren senest en uge efter besked om rekonstruktionen til alle kreditorer og øvrige berørter parter, herunder skifteretten. Her indkaldes disse til møde i skifteretten. Samtidig offentliggøres rekonstruktionen af virksomheden i Statstidende.

En uge før mødet fremsender rekonstruktøren en plan for rekonstruktionen til alle berørte parter. Den indeholder en begrundelse for den valgte type rekonstruktion, en konkret plan for rekonstruktionen, en vurdering af chancerne for at lykkes med rekonstruktionen, samt en oversigt over virksomhedens balance på regnskabet.

Planen skal være accepteret af virksomhedens ledelse og ejerkreds. Vedtages rekonstruktionen, har rekonstruktøren nu tre måneder til at forhandle rekonstruktionen på plads. Ændringer til planen fra kreditorerne kan vedtages med et flertal på minimum 25 % af det kendte stemmeberettigede gældsbeløb.

Senest efter de tre måneder skal rekonstruktøren fremsende en redegørelse for, hvornår den endelige plan for rekonstruktionen forventes sendt til kreditorer og andre fordringshavere.

Dagligdagen i virksomheden under rekonstruktionen

Så længe rekonstruktionen er i gang, kan virksomheden ikke begæres konkurs. I stedet handler det om at holde virksomheden kørende på så normal vis som muligt.

Det betyder, at virksomheden fortsat kan sælge varer og ydelser, betale nødvendige regninger, samt udbetale medarbejdernes løn og indgå bindende aftaler med andre. Dog skal større dispositioner altid godkendes af rekonstruktøren, lige som denne kan omstøde eventuelle dispositioner, der anses for at være til skade for kreditorerne.

Er der gentagende forsøg på eller formodning om, at virksomheden vil foretage dispositioner, der vil stille kreditorerne ringere, kan skifteretten vælge at udnævne rekonstruktøren til leder af virksomheden.

Hverdagen i virksomheden går altså kort sagt videre, så godt som det er muligt – og kreditorerne holdes løbende orienteret om udviklingen i virksomheden.

Vedtages rekonstruktionsplanen ikke, går virksomheden konkurs

Kan den foreslåede plan for rekonstruktionen ikke godkendes af kreditorerne på det indledende møde i skifteretten, sendes virksomheden til konkursbehandling.

Her vil virksomhedens aktiver blive opgjort og frasolgt, for at tilvejebringe kapital til kreditorerne. Oftest betyder en konkurs dog, at kreditorerne kun vil få et meget beskedent beløb udbetalt i forhold til virksomhedens gæld hos dem.

Derfor vælger de fleste kreditorer altid at lade virksomheden foretage en rekonstruktion. Derved håber de på, at de får dækket en større del af det tab, som de ellers ville lide, hvis virksomheden var nødt til at gå konkurs.

En konkurs kan også komme på tale, hvis der i løbet af rekonstruktionen opstår væsentlige ændringer i forudsætningerne for den vedtagne plan. Først indkaldes der dog til et nyt retsmøde i skifteretten, hvor kreditorer og andre interessenter tager stilling til dette.

Hvor lang tid kan en virksomhed være under rekonstruktion?

Senest 6 måneder efter det indledende retsmøde med kreditorerne, skal der afholdes et såkaldt afstemningsmøde i skifteretten. Her skal der stemmes om det rekonstruktionsforslag, som rekonstruktøren er kommet frem til.

Bliver dette forslag ikke klar inden tidsfristen, kan virksomheden udbede sig udsættelse i 2 måneder ad gangen – dog maksimalt 2 gange.

Altså kan rekonstruktionen maksimalt køre i lidt under et år regnet fra datoen for det indledende retsmøde. Gennemsnitlig varer de fleste rekonstruktioner herhjemme dog kun maksimalt 7 måneder. Det skyldes, at de fleste virksomheder ønsker en så hurtig afgørelse på situationen som muligt.

Hvordan afsluttes rekonstruktionen?

På afstemningsmødet stemmer kreditorerne om rekonstruktionsforslaget. Vælger kreditorerne at vedtage forslaget, stadfæstes dette af skifteretten. Herefter drives virksomheden videre på de i rekonstruktionsforslaget angivne præmisser.

Vedtages forlaget ikke eller nægter skifteretten af stadfæste det, overgår virksomheden til konkursbehandling ved skifteretten.

På afstemningsmødet kan kreditorerne også vælge at komme med indsigelser med forslaget. Det er deres sidste chance for dette. Er afstemningsmødet først gennemført, vil det nemlig ikke efterfølgende være muligt at gøre indsigelser over for forslaget. Alvorlige indsigelser kan medføre, at forhandlingerne med kreditorerne genoptages kortvarigt, for at øge chancen for et positivt udkomme af afstemningsmødet.

Har du brug for hjælp i forbindelse med en rekonstruktion?

Har du brug for revisionsmæssig bistand i forbindelse med din virksomheds egen, en nær samarbejdspartners eller en stor kundes rekonstruktion, står Kvist & Jensen klar med rådgivning og vejledning.

Vi kan gennemgå den pågældende virksomheds regnskab og komme med vores vurdering om chancerne for at komme godt igennem en rekonstruktion.

Er det din egen virksomhed, der skal tages under rekonstruktion, kan vi bistå med revisorpåtegninger, -udtalelser og eventuelt foretage vurderinger og optællinger af jeres aktiver.

Så uanset i hvilken sammenhæng, du står over for en rekonstruktion, er der altid hjælp af hente hos Kvist & Jensen.

Få hjælp til rekonstruktion

    Navigation

    Rekonstruktion er det, der i gamle dage blev kaldt betalingsstandsning. Her forsøges en levedygtig, men økonomisk trængt, virksomhed rekonstrueret, så det igen bliver muligt at drive virksomheden. Lykkes det ikke, erklæres virksomheden konkurs, og eventuelle aktiver overdrages til kreditorerne. Læs med her og bliv klogere på rekonstruktion.

    Få hjælp til rekonstruktion

      Indhold: